Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Văn bản pháp lý

THUYỀN VIÊN PTL 21473-2022-NBĐNA-PTL_B&S
THUYỀN VIÊN PTL 21473-2022-NBĐNA-PTL_B&S

THUYỀN VIÊN PTL 21473-2022-NBĐNA-PTL_B&S

THUYỀN VIÊN PTL 23442-2022-QLLDNN-DLAM_WELLSHIP
THUYỀN VIÊN PTL 23442-2022-QLLDNN-DLAM_WELLSHIP

THUYỀN VIÊN PTL 23442-2022-QLLDNN-DLAM_WELLSHIP

THUYỀN VIÊN PTL 143-2022-QLLDNN-DLAM_XINXIANG
THUYỀN VIÊN PTL 143-2022-QLLDNN-DLAM_XINXIANG

THUYỀN VIÊN PTL 143-2022-QLLDNN-DLAM_XINXIANG

THUYỀN VIÊN PTL 17761-2021-QLLDNN-DLAM_XINXIANG
THUYỀN VIÊN PTL 17761-2021-QLLDNN-DLAM_XINXIANG

THUYỀN VIÊN PTL 17761-2021-QLLDNN-DLAM_XINXIANG

THUYỀN VIÊN PTL 8599-2022-NBĐNA-PTL_UMMS
THUYỀN VIÊN PTL 8599-2022-NBĐNA-PTL_UMMS

THUYỀN VIÊN PTL 8599-2022-NBĐNA-PTL_UMMS

THUYỀN VIÊN PTL 17651-2021-QLLDNN-DLAM_SHANGHAI
THUYỀN VIÊN PTL 17651-2021-QLLDNN-DLAM_SHANGHAI

THUYỀN VIÊN PTL 17651-2021-QLLDNN-DLAM_SHANGHAI

THUYỀN VIÊN PTL 18072-2021-QLLDNN-DLAM_SEACON
THUYỀN VIÊN PTL 18072-2021-QLLDNN-DLAM_SEACON

THUYỀN VIÊN PTL 18072-2021-QLLDNN-DLAM_SEACON

THUYỂN VIÊN PTL 18071-2021-QLLDNN-DLAM_QINGDAO
THUYỂN VIÊN PTL 18071-2021-QLLDNN-DLAM_QINGDAO

THUYỂN VIÊN PTL 18071-2021-QLLDNN-DLAM_QINGDAO

 NHẬT BẢN PHIẾU TRẢ LỜI
NHẬT BẢN PHIẾU TRẢ LỜI

PHIẾU TRẢ LỜI XKLĐ NHẬT BẢN

THUYỀN VIÊN PTL 17073-2022-QLLDNN-DLAM_WELLSHIP
THUYỀN VIÊN PTL 17073-2022-QLLDNN-DLAM_WELLSHIP

THUYỀN VIÊN PTL 17073-2022-QLLDNN-DLAM_WELLSHIP


go top